Sustainable fashion looks forward to the Biden era